Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

Avís legal

La navegació i ús del lloc web www.ciac.cat (el «lloc web») impliquen l'acceptació per part de l'usuari de tots els termes recollits en aquesta pàgina i tenen la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. Es recomana llegir els termes de manera atenta i detinguda cada vegada que vulgueu entrar en aquesta pàgina web. Si no esteu d'acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu ni utilitzeu el lloc web.

1. Informació sobre el titular del lloc web:

Titular: ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D’AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA (d'ara endavant, l'«entitat»)

CIF: G-66028978

Adreça: Passeig de Gràcia, número 129, Barcelona

Correu electrònic: comunicacio@ciac.cat

Telèfon: 934767257


2. Contingut del lloc web

Aquestes condicions generals d'accés (les «condicions d'accés») regulen l'accés per part de qualsevol persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi (l'«usuari») de les pàgines que integren el lloc web, així com els continguts i serveis que s'hi inclouen.

L'entitat es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta, així com d'aquestes condicions generals d'accés.

En cas que l'usuari no accepti aquestes condicions generals d'accés o, si escau, els termes i condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris del lloc web i que aquesta entitat determini, l'usuari s'haurà d'abstenir d'accedir al lloc web.

L'entitat podrà establir condicions particulars per a l'ús de determinats continguts i serveis, que l'usuari haurà de conèixer i acceptar amb caràcter previ a la utilització d'aquests d'acord amb els termes que s'hi exposin.

3. Accés a la pàgina web

L'usuari accedeix al lloc web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d'informació sobre les activitats que desenvolupa l'entitat.

L'usuari podrà accedir de manera gratuïta i sense necessitat d'autorització prèvia als continguts i serveis del lloc disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques o la necessitat de registre previ respecte de determinats serveis i continguts específics d'acord amb allò que es determini en els termes i condicions particulars d'aquests serveis.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i, en general, qualsevol conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com incomplir qualsevol requisit de connexió.

L'usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a finalitats particulars. En queda prohibit l'ús per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones, sense perjudici d'allò que es disposa en els termes i condicions particulars que, si escau, regulin l'ús d'un determinat servei i/o contingut.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles per mitjà dels serveis i continguts prestats en el lloc web o en els sistemes d'informació, fitxers i equips informàtics dels usuaris d'aquests, o l'accés no autoritzat a qualssevol continguts i/o serveis del lloc web.

L'entitat es reserva el dret a excloure l'usuari del servei sense avís previ i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d'evitar les conductes i activitats esmentades.

4. Drets de propietat intel•lectual i industrial

El lloc web es regeix per la legislació espanyola sobre propietat intel•lectual i industrial. En cap cas no s'entendrà que l'accés, navegació i ús del lloc web o la utilització i/o contractació de productes o serveis oferts per mitjà del lloc web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de l'entitat cap a l'usuari.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o d'altres signes distintius, ja siguin titularitat de l'entitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l'entitat o dels seus legítims propietaris. En cap moment, tret de manifestació expressa, l'accés o ús del lloc web i/o dels seus continguts i/o serveis no confereix a l'usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius que s'hi inclouen i que estan protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, inclòs el dret de posada a disposició, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en el lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'entitat o, si escau, del titular dels drets corresponents.

La persona, persones o entitats jurídiques que atemptin contra els drets de propietat intel•lectual o industrial de l'entitat seran responsables davant els tribunals competents.

El lloc web conté textos elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatives que poden no reflectir l'estat actual de les tecnologies i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa l'usuari no pot aplicar-ne mai el contingut a casos concrets. Les opinions expressades en aquests textos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de l'entitat. El contingut dels articles publicats en aquest lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d'assessorament especialitzat i personalitzat. L'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en aquest lloc web sense recórrer prèviament a l'assessorament corresponent de l'entitat.

5. Política de privacitat i protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades és part integrant de l'avís legal del lloc web.

En compliment d'allò que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE («RGPD»), així com la resta de la normativa de desenvolupament, l'entitat comunica als usuaris que les seves dades s'incorporaran a les bases de dades de l'entitat, de conformitat amb el detall que s'indica tot seguit:

5.1 Dades del responsable del fitxer i de contacte del responsable de seguretat

Identitat: ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D’AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

Telèfon: 934767257

Correu electrònic: comunicacio@ciac.cat

Responsable de seguretat: Josep Nadal Puigvert

Dades de contacte del responsable de seguretat: comunicacio@ciac.cat


5.2 Finalitats del tractament

Les dades que l'entitat conservarà són el nom, l'adreça, el número de telèfon, l'adreça electrònica i, en cas de ser-ne client, el nom d'usuari, la contrasenya i les dades de pagament.

L'entitat tractarà la informació de la qual disposa en relació amb les persones afectades amb les finalitats següents:

Gestionar qualsevol mena de sol•licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.

Investigació i desenvolupament intern dels productes i serveis que oferim.

Comunicacions comercials, la qual cosa implica el tractament de les vostres dades amb la finalitat d'informar-vos per correu electrònic d'activitats, articles d'interès i informació general sobre els nostres serveis.


Les persones interessades podran donar-se de baixa d'aquestes comunicacions a l'adreça comunicacio@ciac.cat.

Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball amb el curriculum vitae (CV) que ens facilitin amb l'objectiu de procés de selecció i reclutament. .

De la mateixa manera, és possible que se'ns exigeixi utilitzar i retenir informació personal per motius legals i de compliment.

També és possible que utilitzem informació personal per complir els requisits d'auditoria interna i externa i de qualsevol altra manera que considerem necessària o adequada: (a) en virtut de la llei aplicable (b) per respondre a sol•licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals (c) per al compliment dels nostres termes i condicions, i (d) per protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o propietat, o els d'altres persones.


L'entitat tractarà les vostres dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat; per fer-ho, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat.

Conservació de les dades

Gestió del curriculum vitae: l'entitat podrà conservar el vostre curriculum vitae durant un termini màxim d'un any. Un cop conclòs el termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

Per determinar els períodes de conservació de la resta de les dades, l'entitat preveu les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan la informació personal ja no sigui necessària per a la finalitat per a la qual va ser demanada, l'eliminarem o destruirem de manera segura.


5.3 Legitimació

Processem les dades personals en compliment de la legalitat i amb transparència i equitat. El tractament de les dades es duu a terme:

Per a l'execució dels contractes subscrits amb l'entitat. Per això, és necessari el tractament per al compliment de les nostres obligacions vers la persona interessada.

Amb el vostre consentiment.

Per a la satisfacció d'un interès legítim perseguit per les entitats de l'entitat.

En compliment de la legalitat.


5.4 Flux de dades

Encarregats del tractament: l'entitat pot facilitar l'accés a determinades dades de caràcter personal quan ho consideri necessari per tal de prestar els seus serveis i millorar-los. Quan compartim informació personal, ho fem de conformitat amb els requisits de privacitat i seguretat de dades.

Cessió de dades: No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, tret de disposició legal. No es considera cessió de dades l'accés i/o tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat dels usuaris quan aquestes siguin necessàries per a l'adequada prestació dels serveis que aquests han contractat.

5.5 Procedència Procedència: l'entitat recopila la vostra informació personal de les maneres següents:

Informació que ens proporcioni directament l'afectat quan ens sol•licita informació, contracta o utilitza els nostres serveis o quan sol•licita serveis d'atenció al client.

A més, pot ser que també obtinguem informació de tercers que considerem que estigui disponible públicament o en una base comercial per poder oferir-vos serveis que considerem que podrien ser del vostre interès i per mantenir la precisió en les dades, així com millorar els nostres productes i serveis.


5.6 Drets

Dret d'accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l'entitat estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recopilar.

Dret a la limitació i oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret de portabilitat: Les persones interessades tenen dret a sol•licitar la portabilitat de les seves dades i que aquestes es transmetin directament a una entitat o empresa, sempre que això sigui tècnicament possible.

Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà de comunicació davant de l'entitat a l'adreça indicada a l'apartat 2 d'aquest avís legal, tot adjuntant una fotocòpia del DNI del titular de les dades, o a l'adreça comunicacio@ciac.cat.

5.7 Actualitzacions i modificacions

L'entitat es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís cap modificació, el text nou es publicarà en aquesta pàgina, on podreu tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment exacte en què s'accedeix al web.

5.8 Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política a l'adreça comunicacio@ciac.cat.

De conformitat amb allò que s'estableix a la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents per part d'ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA DE L'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA tot enviant un missatge de correu electrònic amb l'assumpte «BAIXA CORREU ELECTRÒNIC» a l'adreça comunicacio@ciac.cat.

L'entitat manté un perfil actiu a les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube i Google+). El tractament que durà a terme l'entitat amb les dades dels seus seguidors serà en tot cas el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Per tant, l'entitat podrà informar els seus seguidors per qualsevol via que permeti la xarxa social de les seves activitats, ponències, ofertes, així com prestar servei personalitzat d'atenció al client. En cap cas l'entitat no extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s'obtingués de manera puntual i expressa el consentiment de l'usuari per fer-ho.

6. Captació d'imatges

L'entitat informa els usuaris de l'eventual captació d'imatges en format fotogràfic i/o vídeo durant els esdeveniments organitzats per aquesta o en què aquesta participi.

Amb l'acceptació de l'avís legal s'entén que l'usuari cedeix els seus drets d'imatge a l'entitat perquè aquesta pugui utilitzar-la per a l'elaboració de publicacions internes i per a la seva utilització amb finalitats de màrqueting i difusió de l'entitat en aquest lloc web o en altres mitjans de difusió (xarxes socials, materials publicitaris, entre d'altres). No s'inclouran dades identificatives, però és possible que algunes persones que hi apareguin puguin ser fàcilment identificables.

L'ús d'aquestes imatges s'entén amb caràcter gratuït i haurà de respectar, com a limitació, aquells usos o aplicacions que poguessin atemptar contra el dret a l'honor en els termes que es preveuen a la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

En cas que l'usuari no vulgui que la seva imatge aparegui a cap material de difusió de l'entitat, preguem que ens ho indiqui a l'adreça comunicacio@ciac.cat.

7. Ús de galetes

En compliment amb allò que es disposa a l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA us informa de la política de recollida i tractament de galetes.

Què són les galetes?

Les galetes són fitxers que es poden baixar en el vostre equip per mitjà de les pàgines web del lloc web.

Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d'altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, en funció de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari i millorar el servei ofert.

Quin tipus de galetes existeixen?

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes mitjançant les galetes, podem distingir entre:

- Galetes tècniques: Són les que permeten a l'usuari la navegació per una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diverses opcions o serveis que hi existeixin, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d'una comanda, fer la sol•licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a xarxes socials.

- Galetes de personalització: Són les que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari, com ara l'idioma, el tipus de navegador amb el qual s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.

- Galetes d'anàlisi: Són les que permeten al responsable d'aquestes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida amb aquest tipus de galetes s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.

- Galetes publicitàries: Són les que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol•licitat a partir de criteris com ara el contingut editat o la freqüència amb què es mostren els anuncis.

- Galetes de publicitat comportamental: Són les que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol•licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda per mitjà de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d'aquest.

Quin tipus de galetes s'utilitzen en aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de galetes:

- Galetes tècniques: utilitzem galetes de sessió pròpies per al funcionament del web. - Galetes d'anàlisi: utilitzem les galetes de Google Analytics.

Com es pot modificar la configuració de les galetes?

L'usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes del lloc web, o de qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent. Tot seguit es mostra informació dels navegadors més habituals:

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Advertència sobre l'eliminació de galetes

Si rebutgeu les galetes, podreu seguir utilitzant el lloc web, si bé això podrà suposar la limitació en l'ús d'algunes prestacions o impedir el bon funcionament del lloc web, i caldrà que l'usuari iniciï sessió en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre o l'inici de sessió.

8. Comunicacions per mitjà del lloc web

En cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a l'entitat per mitjà del lloc web, mitjançant els canals disposats amb aquesta finalitat en el lloc web mateix, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix que assumeix la responsabilitat i deixarà indemne l'entitat per qualsevol comunicació que proporcioni personalment en nom seu o en representació de tercers. Aquesta responsabilitat assolirà, sense cap restricció, l'exactitud, legalitat, originalitat, procedència i titularitat d'aquesta.

9. Enllaços a altres pàgines web

Qualsevol enllaç, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual mitjançant xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL (els «enllaços») al lloc web haurà de ser autoritzat per l'entitat.

En cas que en el lloc web l'usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web que estiguin gestionats per tercers, l'entitat declara que no disposa dels recursos personals ni tècnics per controlar, comprovar ni aprovar el contingut, informació i serveis que s'hi proporcionin. En conseqüència, l'entitat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del lloc web. L'existència d'enllaços a llocs web aliens no suposarà l'existència de relacions de col•laboració o dependència entre l'entitat i el responsable de la pàgina web aliena.

L'existència d'enllaços externs en el lloc web no implica que l'entitat recomani els continguts de les pàgines de destinació.

Si els usuaris coneixen de manera efectiva que a la pàgina web de tercers a la qual els porta l'enllaç es duen a terme activitats de caràcter il•lícit, hauran de comunicar-ho immediatament a l'entitat per tal que es procedeixi a inhabilitar l'enllaç d'accés a aquesta.

10. Enllaços a d'altres pàgines web amb destinació al lloc web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d'enllaç amb destinació al lloc web, s'haurà d'atenir a les estipulacions següents:

L'enllaç ha de ser absolut i complet; és a dir, ha de portar l'usuari, amb un clic, a l'adreça URL del lloc web i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina d'accés al lloc web. En cap cas, tret que l'entitat ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que estableix l'enllaç no podrà reproduir, de cap manera, el lloc web, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus «frames» o crear un «browser» sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.

A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que l'entitat ha autoritzat aquest enllaç, tret que l'entitat ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que estableix l'enllaç des de la seva pàgina al lloc web volgués incloure correctament a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de l'entitat i/o del lloc web, haurà de tenir-ne primer l'autorització expressa i per escrit.

L'entitat no autoritza l'establiment d'un enllaç al lloc web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il•lícits, il•legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la Llei, la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

L'entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs o pàgines web alienes que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. L'entitat no assumeix cap tipus de responsabilitat per cap aspecte relatiu al lloc o pàgina web aliè que estableix aquest enllaç amb destinació al lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

11. Responsabilitats i garanties

L'entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti per mitjà del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que es poden adquirir per mitjà del lloc web, preparada per professionals de sectors molt diversos.

En conseqüència, l'entitat no garanteix ni es fa responsable de:

a) La continuïtat dels continguts del lloc web.

b) L'absència d'errors en aquests continguts o productes.

c) L'absència de virus i/o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que el subministra.

d) La invulnerabilitat del lloc web de les mesures de seguretat que s'hi adoptin.

e) La falta d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web.

f) Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que estableix l'entitat en el lloc web o amb la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.


L'entitat no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que es puguin produir en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents desats en aquest, que siguin causats o es derivin de:

a) La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web.

b) La seva connexió o accés a Internet.

c) Un mal funcionament del seu navegador, l'ús d'aplicacions informàtiques de l'usuari amb versions no actualitzades o el fet de no obtenir la llicència d'usuari corresponent.


Tanmateix, l'entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i d'altres components nocius als usuaris.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il•lícit, il•legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel•lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a l'entitat perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

12. Durada i modificació

Els termes i condicions que s'estipulen aquí estan subjectes a modificacions parcials o totals i sense avís previ per part de l'entitat. Per tant, la vigència d'aquests coincideix amb el temps durant el qual romanen publicats en el lloc web. Les modificacions, parcials o totals, es publicaran de la mateixa manera que s'han publicat les condicions generals actuals. Així, abans d'accedir, navegar o utilitzar el lloc web, l'usuari haurà de llegir les condicions generals d'accés publicades en aquest moment.

L'entitat podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat d'avís previ, l'accés als continguts del lloc web, sense que se'n derivi, per a l'usuari, la possibilitat d'exigir cap indemnització.

13. Aspectes generals

Si qualsevol de les disposicions, o diverses disposicions, d'aquestes condicions generals d'accés es declarés il•legal, nul•la o ineficaç per part d'un jutjat o tribunal o un altre òrgan administratiu, la validesa, l'eficàcia i la legalitat de les disposicions restants i de les condicions generals d'accés mateixes no es veuran afectades, tret que la part que n'al•legui la nul•litat o anul•labilitat provi que sense la clàusula que resultés nul•la o anul•lable no es podrien complir els objectius perseguits per aquestes condicions.

Els visitants d'aquest lloc web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol producte o servei que s'hi presti, amb renúncia de manera expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten, excepte en els casos en què no estigui permès legalment, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili social de l'entitat per a la resolució de qualsevol qüestió que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes condicions, així com les reclamacions que es puguin derivar de qualsevol ús d'aquest lloc web.

14. Informació de contacte

L'entitat agraeix els vostres comentaris relatius a aquestes condicions generals d'accés. Si creieu que l'entitat no s'ha cenyit a aquesta declaració, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça de l'entitat o per correu electrònic a comunicacio@ciac.cat. Farem els màxims esforços comercialment raonables per determinar i solucionar el problema aviat.